BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Dövlət İmtahan Mərkəzi doktorantura və dissertantura səviyyəsində imtahanlara qoyulan tələbləri açıqlayıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi doktorantura və dissertantura səviyyəsində imtahanlara qoyulan tələbləri açıqlayıb

Xarici dil üzrə qəbul və fəlsəfə doktoru imtahanı vermək istəyən namizəd (doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslər) və iddiaçılar (artıq doktoranturaya qəbul olmuş şəxslər) xarici dil imtahanında çoxpilləli təhsil sistemi çərçivəsində mənimsədikləri bilik və bacarıqları, söz ehtiyatını, praktik qrammatikanın əsaslarını nitq fəaliyyətinin bütün növləri üzrə kompleks şəkildə, yəni dinləyib-anlama, oxuyub-anlama, yazı və danışıq vərdişləri əhatə olunmaqla nümayiş etdirməlidirlər.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, yazı bloku üzrə tapşırıq nümunəsi imtahanın istiqamətindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, xarici dil üzrə qəbul imtahanı üçün qeydiyyatdan keçmiş namizədlərdən esse (fikir bildirmə, mühakimə xarakterli və s.) yazmaq tələb olunur.

Esse yazarkən namizədlərə qoyulan tələblər bunlardır:

– Esse seçilmiş xarici dildə olub mövzunun adına uyğun işlənməli;

– Tərkib hissələri (giriş, əsas hissə (bir neçə abzasdan ibarət ola bilər) və nəticə) abzaslarla fərqləndirilməli;

– Həcmi 200-250 söz olmalı;

– Tərkib hissələri arasındakı məntiqi rabitə gözlənilməli;

– Üslubu publisistik olmalı;

– Essenin mövzusu dolğun şəkildə şərh edilib, əhatə olunmalı;

– Neytrallıq qorunmaqla mövzu ilə bağlı müstəqil fikir yürüdülməli;

– Fikirlərin əsaslandırılması üçün müxtəlif sübutedici mənbələrdən yerli-yerində istifadə edilməli;

– Akademik yazı qaydalarına əməl edilməlidir.

Xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında isə iddiaçılardan vizual məlumatın (məsələn, cədvəl, diaqram (xətti, dairəvi diaqram) və s) təsvirini vermək tələb olunur.

Vizual məlumatı təsvir edən zaman iddiaçılara qoyulan tələblər bunlardır:

– Vizual məlumatın təsviri seçilmiş xarici dildə olub vizual məlumata uyğun olmalı;

– Tərkib hissələri (giriş, əsas hissə (xülasə və detalları əhatə etməklə bir neçə abzasdan ibarət ola bilər) və nəticə) abzaslarla fərqləndirilməli;

– Həcmi 150-180 söz olmalı;

– Tərkib hissələri arasındakı məntiqi rabitə gözlənilməli;

– Elmi-publisistik üslubda olmalı;

– Vizual təsvir əsas məqamlara toxunulmaqla əhatəli olunmalı;

– Vizual məlumat analiz olunaraq düzgün şərh edilməli və müqayisələr aparılmalı;

– Neytrallıq qorunmalı, şəxsi fikirlərə yol verilməməli;

– Vizual məlumatın təsvirində tərkib hissələri və fikirlər arasında məntiqi rabitə gözlənilməli;

– Vizual məlumat mövzuya uyğun zəngin söz ehtiyatı ilə təsvir olunmalı;

– Akademik yazı qaydalarına əməl edilməlidir.

date 19 May 2022